Beköszöntő

Az Európai Közösségeknek az 1980-as évektől szembesülniük kellett azzal a ténnyel, hogy a tagállamok számára a különböző pénzügyi alapokon keresztül biztosított támogatások bűnözők célpontjává váltak. A támogatások egy igen jelentős része csalással és az ehhez kapcsolódó más bűncselekmények (korrupció, pénzmosás stb) révén bűnözők kezébe kerül. A bűncselekmények elleni fellépés meghatározó eszköze a büntetőjog és a büntetőeljárás és az ezt működtető intézményrendszer. Ezeknek a jogterületeknek azonban az Európai Közösségeket létrehozó Római Szerződés szabályai nem szántak szerepet. Az egyedüli fellépés eszköze a Szerződésből következően közigazgatási jog területére korlátozódott.

Az Európai Unió létrejöttével 1992-től az EU önálló költségvetésből gazdálkodik, amely alanyi jogon illeti meg. Ez arra ösztönözte az Európai Uniót, hogy lépéseket tegyen a büntetőjogi védelem megteremtésére. Ezek közé a lépések közé tartozott, hogy olyan egyesületek, civil szervezetek létrehozását ösztönözték a tagállamokban és a csatlakozásra váró államokban, amelyek feladatul tűzték a Európai Közösségek pénzügyi érdekei büntetőjogi védelmét. Ennek eredményeként jöttek létre az Európai Jogászok Egyesületei az Európai Közösségek Pénzügyi Érdekeinek Védelméért (Associations of European Lawyers for the Protection of the European Community). Bár a tagállamokban létrejött Egyesületek önállóan határoztak elnevezésükről és tevékenységi körükről, fő célként a pénzügyi érdekek védelmét tekintették. Az egyesületek egy európai hálózat részévé váltak. Ennek a hálózatnak jelenleg harminc tagja van.

Tevékenységük két jól elhatárolható területen folyik. Az egyik a tagállamokon vagy a csatlakozásra váró államokon belül folyó szakmai munka, az EU pénzügyi érdekeinek sérelmével és védelmével kapcsolatos kérdések megismertetése a szélesebb hazai szakmai közönséggel, kapcsolatok kiépítése azokkal a szervekkel, amelyeknek feladata az EU pénzügyi érdekeinek védelme, az ezzel kapcsolatos jogalkotás és elméleti munka ösztönzése és szervezése.

A másik feladata a nemzetközi hálózat építése, erősítése, konferenciák szervezése, közös kutatásokban való részvétel. Az egyesületek az 1990-es évek elejétől önálló többnyelvű folyóirattal (AGON) rendelkeznek, amelyet kezdetben az Európai Közösségek XX. Pénzügyi Ellenőrzési Főigazgatósága  (DG. XX) támogatott. Ezt a szerepet 1999-től, megalakulásától az Európai Csalás elleni Hivatal (OLAF) vett át. Időközben az AGON megszűnt, helyette 2006-tól az OLAF által támogatott EUCrim jelenik meg negyedévente, melyet a Freiburg i.Br.-ban székelő Max-Planck Külföldi és Nemzetközi Büntetőjogi Intézet (Max-Planck Intstitut für ausländisches und internationales Strafrecht) gondoz. (http://www.mpicc.de/eucrim/)

Az elmúlt évtizedben az EU pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatos törekvések kiszélesedtek, az EU  III. pillérén a különböző kerethatározatok segítségével a Európai Közösségek Bírósága joggyakorlatának támogatásával egy új jogterület az európai büntetőjog  öltött formát, amely új tudományterületté is formálódott. A Lisszaboni Szerződés is ezt a fejlődést tükrözi, egyértelművé téve azt a tényt, hogy létrejött az európai büntetőjog. Ebben a folyamatban pedig az egyesületeknek komoly ösztönző szerepet játszottak.